Make your own free website on Tripod.com

ประวัติ

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 70 ถนนคตกฤช ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม โรงเรียนนี้ได้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประ ชาอุปถัมภ์) ก็เพราะโรงเรียนอยู่ในเขตวัดไผ่ล้อม ส่วนคำว่า

" พูล " นั้น เป็นชื่อเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อุปการะโรงเรียนด้วยดีตลอดมา จึงใช้ชื่อของท่านร่วมกับประชาชนว่า

(พูลประชาอุปภัมภ์) ต่อท้าย "

ในบริเวณสถานที่ตั้งวัดนี้ แต่เดิมเป็นป่ามีต้นไม้ป่าขึ้นปกคลุมเต็มไปหมด ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 4 ได้อพยพพวกมอญมาอาศัยอยู่ที่ป่าแห่งนี้ เพื่อประสงค์ให้มาทำอิฐสำหรับบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งชำรุดทรุดโทรมมาก

ในบริเวณนี้ ไม่มีวัดที่จะทำพิธีทางศาสนา จึงได้รวบรวมทรัพย์สินสร้างวัดขึ้นมาบริเวณป่าไผ่จึงตั้งชื่อวัดนี้ว่า " วัดไผ่ล้อม " และเมื่อ

ประชาชนต้องการสร้างโรงเรียนประจำตำบล หลวงพ่อพูลจึงอนุญาตให้ใช้สถานที่ของวัดส่วนหนึ่งใช้สร้างโรงเรียนจึงได้ชื่อว่า

" โรงเรียนวัดไผ่ล้อม " (พูลประชาอุปถัมภ์) ซึ่งสอดคล้องกับวัด ทางวัดมอบที่ดินให้กับทางโรงเรียนใช้เป็นที่ตั้งสถานศึกษา จำนวน

7 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา โรงเรียนวัดไผ่ล้อม เริ่มทำการเปิดสอนครั้งแรกในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ได้อาศัยศาลาการ

เปรียญวัดไผ่ล้อมเป็นอาคารชั่วคราว โดยได้รับการสนับสนุนจากพระอธิการพูล เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปภัมภ์) ทาง

จังหวัดได้แต่งตั้งให้นางสาวพจนา สุนทรศารทูล เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 149 คน ครู 5 คน

ในปี พ.ศ. 2503 คณะครู กรรมการศึกษาร่วมกับทางอำเภอพร้อมใจกันหาเงินบริจาคเงิน จำนวน 85,542 บาท สร้าง

อาคารเรียนแบบ ป.1 จำนวน 6 ห้องเรียน ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบถาวร สร้างแล้วเสร็จในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2503

ในปี พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2506 ได้งบประมาณจากทางจังหวัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีกหลายหลัง โดยสร้างเป็น

แบบหลังคามุมจาก ฝาไม้ไผ่ มีจำนวนนักเรียน 633 คน ครู 18 คน

ในปี พ.ศ. 2507 ได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 150,000 บาท สร้างอาคารเรียนถาวรชั้นเดียวขึ้น 1 หลัง

มีนักเรียนจำนวน 912 คน ครู 25 คน

ในปี พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณ 578,000 บาท สร้างอาคารเรียนด้านตะวันตก เป็นตึก 2 ชั้น 10 ห้องเรียน

ในปี พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณอีก 610,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนด้านตะวันตกครบตามแบบ รวมเป็น 16 ห้อง

เรียน

ในปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณ 2,250,000 บาท สร้างอาคารตึก 2 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียนทางด้านทิศตะวันออก

ให้เหมือนกับทางด้านทิศตะวันออก และได้รับงบประมาณจากจังหวัดอีก 455,000 บาท สร้างหอประชุมต่อจากตึกด้านทิศตะวันตก

อีกหลังหนึ่ง

ในปี พ.ศ. 2521 ได้งบประมาณพิเศษของปี เป็นเงิน 7,900,000 บาท ปลูกอาคารเรียนแบบเทพมงคลรังษี ขนาด

4 ชั้น โดยรื้ออาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ ป.1 จำนวน 13 ห้องเรียน ไปสร้าง บ้านพักครูและภารโรง จำนวน 7 ห้อง และใช้สถานที่นี้

ปลูกตึกแบบเทพมงคลรังษีแทน ได้สร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2533 และได้กระทำพิธีเปิดอาคารเรียน ในวันที่ 15

พฤศจิกายน พ.ศ. 2533

ในปี พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณ 7,819,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบรัตนโกสินทร์ 4 ชั้น 32 ห้องเรียน ทาง

ด้านหลังอาคารเรียนแบบเทพมงคลรังษี ได้สร้างอาคารแห่งนี้เสร็จเรียบร้อยใน วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2531 ชื่ออาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รัชกาลที่ 9

ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จำนวน 78 ห้อง มีนักเรียนชาย 1,097 คน มีนักเรียนหญิง 1,651 คน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น 3,585 คน จำนวนครูทั้งหมด 157 คน

ครูผู้ชาย 30 คน ครูหญิง 127 คน ภารโรงจำนวน 3 คน และคณะกรรมการศึกษาได้จ้างครูสอนเด็กเล็กอีก 8 คน เป็นครูผู้หญิง

ทั้งหมด 8 คน

ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล จำนวน 6 ห้องเรียน ปีการศึกษา

2536 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) เปิดทำการสอนชั้น อนุบาล 2 แทนชั้นเด็กเล็ก

ปัจจุบันโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) เปิดทำการสอนตั้งแต่ก่อนระดับก่อนประถมศึกษาอนุบาล 1 ถึง ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 52 ห้องเรียน มีนักเรียนชาย 1,092 คนมีนักเรียนหญิง 941 คน รวมมีนักเรียน 2,033 คน

ครูผู้ชาย 19 คน ครูผู้หญิง 69 คน รวมมีครูทั้งสิ้น 88 คน