Make your own free website on Tripod.com

รายงานการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นพิเศษ

ของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2545

วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2544

โดย นายไพฑูรย์ จัยสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 1

………………………………………………………………………………………………………………………………

วันนี้ ได้มาตรวจราชการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2545 ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์ ) พร้อมคณะ นายนิพนธ์ แก้วสุทธา ผอ.สพข. 1

นายทศน์ คงศักดิ์ ผช.ศธจ.นครปฐม นายเฉลิม พงษ์โพธิ์ และนางประไพศรี นาคสวัสดิ์ ผช.ผตร.ศธ. ได้มาประชุม

พบปะผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาแห่งนี้ได้รับการพัฒนาก้าวหน้ามากทุกด้าน และประทับใจผู้บริหาร

สถานศึกษาได้มีความร่วมมือสามัคคีกันดียิ่ง ได้มีการสนองนโยบายของกระทรวง ได้จัดอบรมครูอาจารย์เพื่อเตรียม

การไปสู่การปฏิรูปการศึกษา การรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งจัดได้ดีไม่มีเด็กติดยาเสพติด จัดอบรมการใช้

เครื่องคอมพิวเตอร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ นักเรียนได้รับการอบรม จริยธรรม คุณธรรม มีการพัฒนา

โดยใช้ระบบ 5 ส. มีการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนนำไปสู่การประกันคุณภาพ

ฝากให้สถานศึกษา สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้

1. ขอให้ดำเนินงานสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทุกข้อต่อไป.

2. ขอให้มีการเตรียมการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3.ให้จัดการเรียนการสอน ให้เน้นคุณภาพ วิชาคณิต วิทย์ และภาษาอังกฤษ ยิ่งขึ้น

4. ให้ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามกำหนด การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดำเนินไปตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด

5. ให้จัดโครงการศิษย์ – ลูก โดยจัดพบปะครูอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันภาคเรียนละ 1 ครั้ง

6. ให้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดต่อไปอย่างเคร่งครัด ให้จัดทำข้อมูลสถิติที่ถูกต้องและรายงานให้ทราบตามระบบ

7. ให้ร่วมกันจัดระเบียบของสังคม

8. ให้ควบคุมความประพฤติครู – นักเรียน ถ้ามีการละเมิดทางเพศจะมีการลงโทษอย่างหนัก

9. ให้ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ กระแสพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

5 ประการ โดยจัดสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น ให้แก้ไขภาวะทุโภชนาการ มีการจัดห้องสมุดมาตรฐาน มีการสอน

วิชาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ และมีการประสานงานทุกหน่วยงาน

ขอชื่นชม โรงเรียนได้ตอบธรรมะได้ดีเด่น และขอให้กำลังใจทุกท่านที่ได้ร่วมกันพัฒนาให้สถานศึกษาได้เจริญ

ก้าวหน้ายิ่ง ๆขึ้นไป

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

อย่างดียิ่ง

 

ไพฑูรย์ จัยสิน

(นายไพฑูรย์ จัยสิน )

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ