Make your own free website on Tripod.com
 
ผู้สร้างเว็บไซต์

                  

 

 

  อาจารย์สองระดับเจ็ดเป็นตำแหน่ง
ได้สร้างแหล่งเรียนรู้สู่โลกใหม่
พัฒนาความรู้สู่เว็บไซต์
เป็นแหล่งใช้เรียนรู้คู่ตำรา
  สอนวิชาภาษาไทยมาหลายปี
สื่อที่ดีเตรียมไว้ใช้ศึกษา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้นำมา
ให้บรรดาศิษย์รักรู้จักกัน