Make your own free website on Tripod.com

1. นายสวัสดิ์ ศรีสว่าง
2. นางวัชรี แสงสุก
3. นายมณฑล โยคาพจร
4. นายสง่า ช่างทอง
5. นางสุพรรณี ทิพย์ศุภนิมิตร
6. นางอำไพ อุ่นศิริ
7. นางน้อย ศรีดา
8. นายประวัติ ปฐมานุรักษ์
9. นายวิวัฒน์ บุณยเลขา
10. นายสมศักดิ์ ระวังภัย
11. นางประยูร กลิ่นบุญ
12. นายกมล เกษมวัฒนาโรจน์
13. นางณัฐวดี พนมวัน ณ อยุธยา
14. พระมหารัตนะ สิทธิรัตโน
15. นายอัชฌา ชั้นจิรกุล
ประธานกรรมการสถานศึกษา
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)