Make your own free website on Tripod.com

 

 

ผู้บริหาร
   กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

 

นายอัชฌา  ชั้นจิรกุล

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

นางปราณี  มเหศักดานุภาพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

และสัมพันธ์ชุมชน

นายสันติ   จตุรพาหุ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

และบุคลากร

 

นายมณฑล   โยคาพจร

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน

และอาคารสถานที่