Make your own free website on Tripod.com

     
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)

       โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 70 ถนนคตกฤช ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

       โรงเรียนนี้ได้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) ก็เพราะโรงเรียนอยู่ในเขตวัดไผ่ล้อม
ส่วนคำว่า "พูล" นั้น เป็นชื่อเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อุปการะโรงเรียนด้วยดีตลอดมา
จึงใช้ชื่อของท่านร่วมกับประชาชนว่า (พูลประชาอุปภัมภ์) ต่อท้าย

       ในบริเวณสถานที่ตั้งวัดนี้ แต่เดิมเป็นป่า มีต้นไม้ป่าขึ้นปกคลุมเต็มไปหมด ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้อพยพพวกมอญมาอาศัยอยู่ที่ป่าแห่งนี้
เพื่อประสงค์ให้มาทำอิฐสำหรับบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งชำรุดทรุดโทรมมาก ในบริเวณนี้
ไม่มีวัดที่จะทำพิธีทางศาสนา จึงได้รวบรวมทรัพย์สินสร้างวัดขึ้นมาบริเวณป่าไผ่จึงตั้งชื่อวัดนี้ว่า
" วัดไผ่ล้อม " และเมื่อประชาชนต้องการสร้างโรงเรียนประจำตำบล หลวงพ่อพูลจึงอนุญาต
ให้ใช้สถานที่ของวัดส่วนหนึ่งใช้สร้างโรงเรียน จึงได้ชื่อว่า " โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) "
ซึ่งสอดคล้องกับวัด ทางวัดมอบที่ดินให้กับทางโรงเรียนใช้เป็นที่ตั้งสถานศึกษา จำนวน 7 ไร่ 3 งาน
95 ตารางวา

       โรงเรียนวัดไผ่ล้อม เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ได้อาศัย
ศาลาการเปรียญวัดไผ่ล้อมเป็นอาคารชั่วคราว โดยได้รับการสนับสนุนจากพระอธิการพูล
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปภัมภ์) ทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นางสาวพจนา สุนทรศารทูล
เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 149 คน ครู 5 คน

       ในปี พ.ศ. 2503 คณะครู กรรมการศึกษาร่วมกับทางอำเภอพร้อมใจกันหาเงิน
บริจาคเงินจำนวน 85,542 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 จำนวน 6 ห้องเรียน ซึ่งเป็น
อาคารเรียนแบบถาวร สร้างแล้วเสร็จในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2503

       ในปี พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2506 ได้งบประมาณจากทางจังหวัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
เพิ่มเติมอีกหลายหลัง โดยสร้างเป็นแบบหลังคามุมจาก ฝาไม้ไผ่ มีจำนวนนักเรียน 633 คน
ครู 18 คน

       ในปี พ.ศ. 2507 ได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 150,000 บาท
สร้างอาคารเรียนถาวรชั้นเดียวขึ้น 1 หลัง มีนักเรียนจำนวน 912 คน ครู 25 คน

       ในปี พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณ 578,000 บาท สร้างอาคารเรียนด้านตะวันตก
เป็นตึก 2 ชั้น 10 ห้องเรียน

       ในปี พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณอีก 610,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนด้าน
ตะวันตก ครบตามแบบ รวมเป็น 16 ห้องเรียน

       ในปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณ 2,250,000 บาท สร้างอาคารตึก 2 ชั้นจำนวน
16 ห้องเรียน ทางด้านทิศตะวันออก ให้เหมือนกับทางด้านทิศตะวันตก และใด้รับงบประมาณ
จากจังหวัดอีก 455,000 บาท สร้างหอประชุมต่อจากตึกด้านทิศตะวันตกอีกหลังหนึ่ง

       ในปี พ.ศ. 2521 ได้งบประมาณพิเศษของปี เป็นเงิน 7,900,000 บาท ปลูกอาคารเรียน
แบบเทพมงคลรังษี ขนาด 4 ชั้น โดยรื้ออาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ ป. 1 จำนวน 13 ห้องเรียน
ไปสร้างบ้านพักครู และภารโรง จำนวน 7 ห้อง และใช้สถานที่นี้ปลูกตึกแบบเทพมงคลรังษีแทน
ได้สร้างอาคารนี้เสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2523 และได้กระทำพิธีเปิดอาคารเรียน ในวันที่ 15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2523

       ในปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณ 7,819,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบรัตนโกสินทร์
4 ชั้น 32 ห้องเรียน ทางด้านหลังอาคารเรียนแบบเทพมงคลรังษี ได้สร้างอาคารนี้เสร็จเรียบร้อย
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2531 ชื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รัชกาลที่ 9

       ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น
เด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 78 ห้องเรียน มีนักเรียนชาย 1,097 คน มีนักเรียนหญิง
1,651 คน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น 3,585 คน จำนวนครูทั้งหมด 157 คน ครูผู้ชาย 30 คน
ครูผู้หญิง 127 คน ภารโรงจำนวน 3 คน และคณะกรรมการศึกษาได้จ้างครูสอนเด็กเล็กอีก 8 คน
เป็นครูผู้หญิงทั้งหมด 8 คน

       ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล
จำนวน 6 ห้องเรียน

       ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 2
แทนชั้นเด็กเล็ก

       ปัจจุบันโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 46 ห้องเรียน มีนักเรียนชาย 984 คน มีนักเรียนหญิง 878 คน
รวมมีนักเรียน 1,862 คน ครูผู้ชาย 19 คน ครูผู้หญิง 62 คน รวมมีครูทั้งสิ้น 81 คน

 กลับหน้าหลัก