Make your own free website on Tripod.com

คณะกรรมการสถานศึกษา

  
1. นายสวัสดิ์ ศรีสว่าง ประธานกรรมการสถานศึกษา
2. นางวัชรี แสงสุก รองประธาน
3. นายมณฑล โยคาพจร กรรมการ
4. นายสง่า ช่างทอง กรรมการ
5. นายสุวัฒน์  บุญประสาน กรรมการ
6. นายธนกร  อินทร์เฉิดฉาย กรรมการ
7. นางน้อย ศรีดา กรรมการ
8. นายประวัติ ปฐมานุรักษ์ กรรมการ
9. นายวิวัฒน์ บุณยเลขา กรรมการ
10. นายสุรศักดิ์  เตชะปฐมานนท์ กรรมการ
11. น.ส.เพียงใจ  โรจนจยาวรรณ กรรมการ
12. นายอำพล  พลอยน้อย กรรมการ
13. นายพิชิต  วิทยาลาภ กรรมการ
14. พระมหารัตนะ สิทธิรัตโน กรรมการ
15. นายอัชฌา ชั้นจิรกุล กรรมการ / เลขานุการ

 

 

           กลับหน้าหลัก