Make your own free website on Tripod.com
กำแพงเมืองจีน : เป็นกำแพงขนาดใหญ่ที่ทอดยาวไปตามประเทศจีนนับพันกิโลเมตร  ในการก่อสร้างนั้น ต้องแลกด้วยชีวิตของคนจำนวนมากจากสภาพอากาศที่หนาวจัดและร้อนจัด โดยราชวงศ์จีนนั้นสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าเร่ร่อน

สถานที่ตั้ง ประเทศจีน
ปัจจุบัน สามารถเข้าเยี่ยมชมได้

         สิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกชิ้นหนึ่งของโลก คือ กำแพงเมืองจีน หรือกำแพงยักษ์ เป็นกำแพงที่ใหญ่ที่สุด และยาวที่สุดในโลก ไม่มีกำแพงที่ไหนเทียบได้อีกแล้ว
         กำแพงเมืองจีน สร้างเป็นกำแพงอิบยาวประมาณ 2,550 ไมล์ (2,400 กิโลเมตร) ตัวกำแพงสูง 25-30 ฟุต บนกำแพงมีทางเดินกว่า 10 ฟุต มีป้อมเชิงเทิน 1 ป้อม ซึ่งตลอดแนวกำแพง มีป้อมเชิงเทินประมาณ 15,000 ป้อม สร้างสูงขึ้นไปอีก 3 เมตร ถึง 6 เมตร และมีระฆังแขวน เพื่อตีบอกสัญญาณเกิดเหตุ ไว้ประจำทุกหอ รวมทั้งหมดมีไม่ต่ำกว่า 20,000 หอ เริ่มสร้างระหว่างปี พ.ศ. 300-329 (243-252ปีก่อนคริสตกาล) ใช้แรงงานจากราษฎรนับล้านคน มีคนล้มตายเพราะการก่อสร้างครั้งนี้จำนวนมาก พระเจ้าจิ๋นซีวั่งตี้ จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของจีนเป็นผู้สร้างขึ้น เพื่อเป็นรั้วกั้นพรมแดนด้านเหนือของประเทศจีน ป้องกันการรุกรานของพวกตาด ศัตรูตัวสำคัญของจีนในยุคนั้น
         เป็นสิ่งก่อสร้าง ชนิดเดียวในโลก ที่สามารถมองเห็น เมื่อมองจากดวงจันทร์ ในสมัยนั้นเป็นสิ่งก่อสร้างที่ป้องกันข้าศึกได้อย่างดีเยี่ยม ปัจจุบันไม่มีความหมายในด้านป้องกันประเทศอีกแล้ว คงมีค่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลก ผู้ใดไปประเทศจีนหากไม่ได้ไปชมกำแพงเมืองจีนแล้วเท่ากับไม่ได้ไปถึงประเทศจีน

ทัชมาฮาล | สโตนเฮนจ์ | ปิรามิด | หอเอนเมืองปิซ่า | โคลิเซียม | สวนลอยบาบิโลน | กำแพงเมืองจีน | หน้าหลัก