Make your own free website on Tripod.com

จังหวัดนครปฐม

" ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า "

ประวัติ

นครปฐม เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญ มาแต่เมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราช แห่งอินเดีย ทรงส่งสมณทูต

เดินทางมาเผยแพร่ พระพุทธศาสนา ยังดินแดนสุวรรณภูมิ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๓๐๐ ก็ได้มีการสร้าง พระปฐมเจดีย์

ขึ้นเป็นครั้งแรก นครปฐม ผ่านความเจริญเรื่อยมา หลายยุคหลายสมัย จนกลายเป็นเมืองร้าง

ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ จนมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้โปรดฯ ให้บูรณะพระปฐมเจดีย์ ซึ่งอยู่รกร้างกลางป่า ใช้เวลาถึง ๑๗ ปี มาเสร็จใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.๒๔๑๓

ต่อมา ทำให้เกิดชุมชนใหญ่ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดฯ

ให้ย้ายเมืองนครชัยศรี ซึ่งเป็นชุมชนเดิม ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี ไปที่พระปฐมเจดีย์ในปี พ.ศ.๒๔๔๗ เป็นเมือง

นครปฐม และลดฐานะ เมืองนครชัยศรี เป็นอำเภอหนึ่ง ขึ้นกับเมืองนครปฐม

นครปฐม อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๕๘ กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข ๔ ถนนเพชรเกษม การคมนาคม

สะดวกสบายทั้งทางรถยนต์และรถไฟ มีพื้นที่ ๒,๑๖๘.๓ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น ๖ อำเภอ

กับ ๑ กิ่งอำเภอ ดังนี้

1. อำเภอเมือง

2. อำเภอนครชัยศรี

3. อำเภอสามพราน

4. อำเภอบางเลน

5. อำเภอกำแพงแสน

6. อำเภอดอนตูม

และกิ่งอำเภอพุทธมณฑล

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

รายได้ประชากรส่วนใหญ่มาจากการทำการเกษตรกรรม ค้าขาย การรับจ้าง พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่

ข้าว อ้อย หน่อไม้ฝรั่ง พืชผักต่างๆ และผลไม้นานาชนิด เช่น สัมโอ มะพร้าว ขนุน ชมพู่ ฝรั่ง เป็นต้น การทำปศุสัตว์

ที่นำรายได้หลักมาสู่กสิกร ได้แก่ สุกร เป็ด ไก่ กุ้งก้ามกราม ปลา พื้นฐานทางสังคมโดยทั่วไป ประชาชนมีความสงบสุข

มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อและการนับถือศาสนาที่สามารถกลมกลืนและอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มี

ปัญหาขัดแย้งกัน

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน ไม่มีภูเขา มีที่ดอนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ของอำเภอเมือง และท้องที่อำเภอกำแพงแสนเท่านั้น ที่ราบลุ่มในอำเภอนครชัยศรี สามพราน บางเลน และพุทธมณฑล

มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้

ยังมีโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานอาหารสำเร็จรูป โรงงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป โรงกลั่นน้ำมันพืช โรงงานสุรา

โรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติก เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ ตั้งอยู่ในอำเภอต่าง ๆ ด้วย

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรี,และกรุงเทพฯ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี, กาณจนบุรี

แหล่งท่องเที่ยว

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

พระพระราชวังสนามจันทร์

เทวาลัยคเณศวร์

อนุสาวรีย์ย่าเหล

วัดพระเมรุ

พระประโทณเจดีย์

เนินธรรมศาลา

เมืองกำแพงแสน

หมู่บ้านไทยโซ่ง

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

วัดไร่ขิง

สวนสามพราน และลานแสดงช้าง

ฟาร์มจรเข้

พุทธมณฑล

ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

ตลาดน้ำวัดลำพญา