Make your own free website on Tripod.com

 

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
วันที่  25  สิงหาคม  2546
   
สาระ     -  เน้นการสอนโดยใช้กิจกรรม
   -  โครงงานคณิตศาสตร์


วิทยากร
           อ. พิบูลพรรณ  ตังคะพิภพ   ( โรงเรียนราชินีบูรณะ )
      อ. ยุวดี  ทองยี่สุ่น   ( โรงเรียนภัทรญาณวิทยา )


ผู้เข้ารับการอบรม
คณะครูสอนคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
รวม   28   คน


    กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมครูสอนคณิตศาสตร์