Make your own free website on Tripod.com

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

 

ผู้มีอุปการะคุณ

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
(พูลประชาอุปถัมภ์)

เจ้าอาวาส