Make your own free website on Tripod.com

รายการกิจกรรมชนะการประกวด   ปีการศึกษา 2545....

 

 

กลับหน้าหลัก

ที่
กิจกรรม
ชื่อ-สกุล
ระดับ
รางวัล
หน่วยงานที่จัด/กิจกรรม
1
คำขวัญยาเสพติด เด็กหญิงสุจิตรา  เรืองประโคน
กลุ่ม
ชนะเลิศ
สมัชชา สปช. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
2
ตอบปัญหาดาราศาสตร์ เด็กชายพีรยุทธ  จันทร์เพ็ญงาม
ประเทศ
ที่ 3
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ศูนย์อิมแพค
3
ตอบปัญหาดาราศาสตร์ เด็กหญิงภารดี  ปั้นปาน
ประเทศ
ที่ 3
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
4
ตอบปัญหาดาราศาสตร์ เด็กชายเอกธัช  เทียบรัตน์
ประเทศ
ที่ 3
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
5
โครงงานวิทยาศาสตร์  
จังหวัด
ที่ 2
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
6
โครงงานสิ่งแวดล้อม  
จังหวัด
ชมเชย
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
7
ตอบปัญหาธรรมะ เด็กชายพงศ์พันธ์  เบญจาสินสวัสดิ์
จังหวัด
ชนะเลิศ
โครงการส่งเสริมจริยธรรมเยาวชน  องค์พระปฐมเจดีย์
8
ตอบปัญหาธรรมะ ทีมโรงเรียนวัดไผ่ล้อม
จังหวัด
ที่ 2
โครงการส่งเสริมจริยธรรมเยาวชน  องค์พระปฐมเจดีย์
9
ประกวดมารยาทไทย เด็กหญิงศรินยา  ยมพุก
ประเทศ
ที่ 2
ธนาคารนครหลวงไทย  กรุงเทพฯ
  ระดับ ป.1 - 3 เด็กหญิงพรพิมล  โพธิ์ศรี      
    เด็กหญิงธนพร  ใจฐิติวิทย์      
    เด็กหญิงกุมาริกา  ตี๋นงนุช      
10
ประกวดมารยาทไทย เด็กหญิงสุทธินี  ลิ้มภักดี
ประเทศ
ชนะเลิศถ้วย ธนาคารนครหลวงไทย  กรุงเทพฯ
  ระดับ ป.4 - 6 เด็กหญิงอารียาภรณ์  สกุลรัตน์   พระราชทาน  
    เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีวัฒนทรัพย์  
  สมเด็จ
 
    เด็กหญิงขนิษฐา  ฉิมพลี   พระเทพฯ  
11
แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เด็กชายพงศ์พันธ์  เบญจาสินสวัสดิ์  
ที่ 2  โล่ห์
ชมรมพุทธธรรม  รพ.ศิริราช
        พระราชทาน  
        พระพี่นางฯ  
12 ประกวดเล่านิทาน เด็กชายปิยะพันธ์  วิริยะวรานนท์
ที่ 3
ถ้วยพระราชทาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
        สมเด็จพระภคินี  
13 การแข่งขันคัดไทย เด็กหญิงสุจิตรา  เรืองประโคน
จังหวัด
ชนะเลิศ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2545
14 การพูดเวทีวาที เด็กหญิงอรุณี  โพธิ์ศรี
อำเภอ
ชนะเลิศ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2545
15 การแต่งกลอนแปด เด็กหญิงศิรินันท์  สนคะมิ
อำเภอ
ชนะเลิศ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2545
    เด็กหญิงนฤมล  สุขสมัย      
16 การประกวดโครงงาน เด็กชายพีรยุทธ  จันทร์เพ็ญงาม
จังหวัด
ชมเชย
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2545
  วิทยาศาสตร์ เด็กชายสาธิต  อนันทราวัน      
    เด็กหญิงเนตรชนก  วันฤกษ์      
17 ตอบปัญหาธรรมะ เด็กชายพงศ์พันธ์  เบญจาสินสวัสดิ์
จังหวัด
ชนะเลิศ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2545
18
การพูดสุนทรพจน์ ป.3 - 4 เด็กหญิงกมลทิพย์  เยาวสังข์
จังหวัด
ชมเชย
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและมหกรรมวัฒนฯ
19 การแกะสลักของอ่อน เด็กหญิงอารีรัตน์  อ่อนน้อม
อำเภอ
ที่ 2
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2545
    เด็กหญิงประภัสร   ไต่ทัน
   
20 คณิตศาสตร์โลก เด็กชายนเรศ  ชิตสุริยวนิช
จังหวัด
  คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ